Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych
dla klientów Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Sp.k.

Przedstawienie poniższych informacji stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informacje na temat administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie czynności związanych z celami określonymi w niniejszej informacji jest Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 5 piętro, 00-061 Warszawa („Administrator”). Wszelkie pytania oraz żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane na adres mailowy Administratora gdpr@djm.pl oraz listowanie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:
• zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy świadczenia usług prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
• wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
• realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora.

Państwa dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym dostawcom usług IT i komunikacyjnych, agencjom marketingowym i reklamowym, dostawcom usług administracyjnych oraz podwykonawcom wybranych procesów związanych z naszą działalnością. Podmioty, którym Administrator przekazuje dane, muszą spełniać standardy dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego i otrzymują wyłącznie dane, których rodzaj i zakres jest adekwatny do pełnionych przez te podmioty funkcji. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczonej dla Państwa przez Administratora usługi, w tym w szczególności innym kancelariom prawnym, stronom postępowań, Państwa kontrahentom. Administrator może być również zobowiązany do przekazania Państwa danych organom państwowym lub samorządowym oraz organom bezpieczeństwa i policji. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, zaś po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora, wynikające przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami w okresie biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Mając na względzie powyższe, co do zasady, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili wygaśnięcia umowy z Administratorem.
Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby marketingu bezpośredniego usług Administratora, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym zakresie. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.