Energetyka i Sektor Paliwowy

SKONTAKTUJ SIĘ

Doradzamy klientom prowadzącym działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych, w tym złóż gazu łupkowego oraz metanu w pokładach węgla kamiennego. Wspieramy prawnie klientów na wszystkich etapach realizowanych przez nich inwestycji, obejmujących w szczególności planowanie i strukturyzację danej inwestycji, uzyskanie koncesji oraz kontraktowanie usług. Doradzamy klientom także w zakresie nabywania oraz zbywania praw dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.

Prawnicy działu energetycznego Kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz unikalne wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie poszukiwania oraz wydobywania węglowodorów oraz na rzecz podmiotów działających w sektorze paliwowym.

Obsługujemy prawnie wszystkie etapy realizowanych inwestycji, począwszy od etapu uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, a skończywszy na etapach rozpoznania złóż oraz ich eksploatacji. W ramach świadczonych usług reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji, w tym w sprawach koncesyjnych oraz doradzamy klientom w związku z nabywaniem praw do gruntów, a także przy kontraktowaniu usług wiertniczych i innych usług pomocniczych.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie związanym z nabywaniem oraz zbywaniem praw do rozpoznania złóż oraz wydobycia węglowodorów. Wielokrotnie doradzaliśmy klientom w związku ze strukturyzacją, finansowaniem oraz wdrażaniem takich transakcji, z których część miała charakter krajowy, a część transgraniczny.

Posiadamy doświadczenie w zakresie pomocy prawnej klientom realizującym inwestycje dotyczące infrastruktury magazynowej, terminalowej oraz przesyłowej dotyczącej węglowodorów oraz paliw. Doradzamy klientom w sprawach związanych ze strukturyzacją, finansowaniem oraz realizacją takich inwestycji, a także z negocjowaniem umów dotyczących sprzedaży węglowodorów.

Do reprezentacyjnych transakcji zrealizowanych z udziałem naszych prawników należą:

  • doradztwo na rzecz Dart Energy (poprzednio działającej pod nazwą Composite Energy) od czasu rozpoczęcia przez nią działalności w Polsce, w sprawach koncesyjnych w związku z nabywaniem oraz przenoszeniem praw koncesyjnych, jak również kontraktowaniem usług wiertniczych i innych usług pomocniczych oraz bieżąca działalnością;
  • doradztwo na rzecz Saponis Investments (spółki stanowiącej joint venture inwestorów europejskich, amerykańskich i kanadyjskich), w sprawach koncesyjnych oraz dotyczących kontraktowania usług wiertniczych i innych usług pomocniczych, jak również w związku z bieżącą działalnością spółki;
  • doradztwo na rzecz Indiana Investments w związku z bieżącą działalnością w zakresie poszukiwania i rozpoznania węglowodorów;
  • doradztwo na rzecz spółki PKN Orlen w związku z transakcjami dotyczącymi nabywania praw w zakresie poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, w tym w transakcji nabycia dwóch koncesji od Exxon-Mobil oraz w związku z negocjowaniem warunków wspólnego przedsięwzięcia z Encana Corporation obejmującego wymianę aktywów (praw do rozpoznawania i eksploatacji węglowodorów)
  • doradztwo na rzecz inwestorów w zakresie analiz prawnych spółek posiadających prawa do poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów w związku z planowanymi przejęciami oraz ofertami papierów wartościowych kierowanymi na zagraniczne rynki regulowane;
  • doradztwo na rzecz Oiltanking w związku z podpisaniem z PERN „Przyjaźń” umowy wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego budowy terminalu paliwowego w Porcie Północnym w Gdańsku;
  • doradztwo na rzecz spółki Gas Plus w związku z postępowaniami przed Ministrem Środowiska oraz w związku ze zbyciem udziału w prawach do poszukiwania i rozpoznania węglowodorów, jak również doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółki;
  • świadczenie usług doradczych na rzecz spółek Sorgenia E&P i RAG Rohól-Aufsuchungs w związku z nabyciem udziału w polskiej spółce posiadającej trzy koncesje na wydobycie gazu łupkowego;
  • reprezentowanie europejskiej spółki w związku ze strukturyzowaniem i negocjowaniem umowy dotyczącej budowy oraz zarządzania infrastrukturą paliwową w porcie lotniczym;