Fundusze Inwestycyjne

SKONTAKTUJ SIĘ

Doradzamy towarzystwom funduszy inwestycyjnych i funduszom inwestycyjnym w pełnym zakresie ich działalności. Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną w zakresie uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych, zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych FIZ oraz przy wprowadzaniu na polski rynek zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Prawnicy Kancelarii zajmujący się problematyką funduszy inwestycyjnych tworzą jeden z największych tego typu zespołów w polskich kancelariach prawniczych. Posiadają unikalne na polskim rynku doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także funduszy zagranicznych związanych z polskim rynkiem.

Nasz zespół wyspecjalizował się w poszczególnych zagadnieniach prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych. Prawnicy Kancelarii brali dotychczas udział w tworzeniu wielu konstrukcji i modeli funkcjonowania o charakterze pionierskim.

Szereg rozwiązań wypracowanych na bazie praktyki prawników Kancelarii funkcjonuje obecnie na rynku polskim we wszystkich towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Część rozwiązań znalazła również odzwierciedlenie we wprowadzonych w Polsce przepisach prawnych. Prawnicy Kancelarii wielokrotnie w sposób aktywny uczestniczyli w procesie legislacyjnym dotyczącym funduszy inwestycyjnych.

Nasi prawnicy reprezentują m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, oraz w postępowaniach przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego we wszystkich rodzajach postępowań. Doradzamy również przy wprowadzaniu na rynek polski notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Do szczególnych osiągnięć naszej Kancelarii w zakresie rynku funduszy inwestycyjnych należy doprowadzenie do:

 • utworzenia pierwszego w Polsce, organizowanego zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, zamkniętego funduszu inwestycyjnego;
 • utworzenia pierwszego w Polsce dedykowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 • utworzenia pierwszego w Polsce gwarantowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego;
 • utworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogącego dokonywać swoich lokat w nieruchomości;
 • utworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego funduszu inwestycyjnego inwestycyjnego zamkniętego;
 • utworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
 • utworzenia pierwszego w Polsce funduszu typu hedgingowego;
 • pierwszego na polskim rynku połączenia funduszy inwestycyjnych otwartych;
 • pierwszego na polskim rynku przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym;
 • utworzenia pierwszego na polskim rynku funduszu podstawowego wraz z funduszami powiązanymi;
 • utworzenia pierwszego w Polsce funduszu inwestycyjnego zamkniętego o konstrukcji implementującej powszechny standard światowy dla funduszy typu private equity w formie spółek komandytowych (Limited Partnership).