Rynki Kapitałowe

SKONTAKTUJ SIĘ

Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną emitentom, bankom inwestycyjnym i komercyjnym, funduszom inwestycyjnym i innym instytucjom finansowym przy przeprowadzaniu emisji akcji spółek publicznych, przeprowadzaniu wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek będących na polskim rynku regulowanym.

Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy świadczy usługi prawne dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego prowadzących działalność w Polsce. Prawnicy Kancelarii doradzają w tym zakresie zarówno podmiotom profesjonalnym, jak i emitentom papierów wartościowych, niezwiązanym zawodowo z rynkiem kapitałowym.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie regulacji rynku usług finansowych, w tym szczególnie usług o charakterze maklerskim. Stałymi klientami Kancelarii są domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską, jak również zagraniczne firmy inwestycyjne, powierzające Kancelarii prowadzenie projektów związanych ze stroną regulacyjną świadczenia usług, a także doradztwo w zakresie bieżących kwestii związanych z ich działalnością. Kancelaria prowadziła szereg projektów dotyczących reorganizacji sposobu wykonywania czynności maklerskich w ramach bankowych grup kapitałowych, które miały na celu optymalizację działalności różnych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych z punktu widzenia założonych przez Klientów Kancelarii celów. Część z tych projektów miała charakter pionierski na polskim rynku.

Usługi Kancelarii obejmują pomoc prawną w każdym aspekcie związanym z działalnością firm inwestycyjnych wymagającą współpracy lub postępowania prowadzonego z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnich latach, w tym także po wdrożeniu w Polsce przepisów Dyrektywy MiFID, Kancelaria doprowadziła do uzyskania wielu zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

Kancelaria na bieżąco doradza swoim Klientom, zarówno instytucjom finansowym, jak i innym podmiotom prywatnym w zakresie prawa regulującego obrót instrumentami finansowymi i publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym w zakresie problematyki rynków regulowanych akcji. Dotyczy to między innymi doradztwa prawnego w zakresie wprowadzenia akcji spółek do obrotu na rynku zorganizowanym, funkcjonowania spółek publicznych oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.

Usługi Kancelarii obejmują również wszechstronną obsługę prawną i współpracę w zakresie emisji dłużnych papierów wartościowych. Do szczególnych osiągnięć Kancelarii w tym zakresie zaliczyć należy opracowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, opracowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji zdematerializowanych od chwili emisji, tj. rejestrowanych od chwili emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz prowadzenie przed KDPW i GPW pierwszego w Polsce procesu zamiany zdematerializowanych obligacji znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu Catalyst (GPW) na zdematerializowane akcje spółki publicznej.

Prawnicy Kancelarii opracowywali wiele programów emisyjnych oraz dokumentacji emisji obligacji oferowanych publicznie i niepublicznie przez podmioty prywatne. Kancelaria świadczyła doradztwo prawne na rzecz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w zakresie prac nad zmianą ustawy o obligacjach i reprezentowała Stowarzyszenie w procesie legislacyjnym w trakcie konsultacji społecznych.