Ubezpieczenia i Fundusze Emerytalne

SKONTAKTUJ SIĘ

Reprezentujemy klientów ubiegających się o zgodę na utworzenie PTE, OFE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych.

Reprezentujemy Towarzystwa Emerytalne przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i sądami powszechnymi. Doradzamy przy wprowadzaniu na polski rynek zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz przy uzyskaniu zezwoleń w Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Prawnicy Kancelarii przez szereg lat współpracowali z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w szczególności w zakresie formułowania i opiniowania projektów aktów prawnych z dziedziny ubezpieczeń prawa funduszy emerytalnych.

W zakresie prawa ubezpieczeniowego oferujemy Klientom usługi obejmujące:

  • opracowywanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów ubezpieczenia (programów ubezpieczeniowych), umów reasekuracji i umów koasekuracji;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów z pośrednikami ubezpieczeniowymi, w szczególności z multiagencjami i brokerami ubezpieczeniowymi;
  • reprezentowanie podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • wprowadzanie na rynek polski zagranicznych zakładów ubezpieczeń, zarówno w formie oddziału, jak i w oparciu o zasadę swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych;
  • reprezentowanie ubezpieczycieli w postępowaniach przed sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi w sprawach związanych z działalnością ubezpieczycieli.

W zakresie prawa funduszy emerytalnych oferujemy Klientom usługi obejmujące:

  • reprezentowanie podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na utworzenie powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych oraz pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych;
  • bieżącą obsługę prawną powszechnych towarzystw emerytalnych;
  • doradztwo prawne i obsługę procesów konsolidacji na rynku otwartych funduszy emerytalnych;
  • reprezentowanie powszechnych towarzystw emerytalnych w postępowaniach przed organami administracji państwowej (w tym w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego), sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi.