Specjalizacje

Dłużne Instrumenty Finansowe

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej przy emisjach obligacji, w tym obejmowanych oraz emitowanych przez fundusze inwestycyjne. Pracami zespołu kieruje r.pr. Grzegorz Bocian, partner Kancelarii, posiadający ponad 15-letnie doświadczenie.

Prawnicy Kancelarii dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i znajomości specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów Kancelarii, są w stanie zaproponować i pomóc znaleźć rozwiązania optymalne ze względu na ich potrzeby i bezpieczeństwo prawne.

Do szczególnych osiągnięć Kancelarii, w tym zakresie zaliczyć należy:

 • opracowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst,
 • opracowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji zdematerializowanych od chwili emisji, tj. obowiązkowo rejestrowanych od chwili emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,
 • prowadzenie przed KDPW i GPW pierwszego w Polsce procesu zamiany zdematerializowanych obligacji znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu Catalyst (GPW) na zdematerializowane akcje spółki publicznej,
 • prowadzenie pierwszego na polskim rynku projektu publicznego programu obligacji, który został wdrożony przez niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty typu private equity,
 • opracowanie dokumentacji pierwszych niepublicznych obligacji rejestrowanych w KDPW za pośrednictwem nowej instytucji „agenta emisji" (po zmianie przepisów dotyczących emisji obligacji, które weszły w życie w 2019 r.).

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi z zakresie doradztwa i przygotowania programów emisyjnych oraz dokumentacji emisji obligacji oferowanych publicznie i niepublicznie przez podmioty prywatne.

W procesie emisji papierów dłużnych Kancelaria świadczy pomoc zarówno ich emitentom jak i inwestorom, w tym poprzez:

 • opracowywanie dokumentów emisyjnych (w tym prospektów emisyjnych) papierów dłużnych, emitowanych zarówno przez podmioty krajowe jak i zagraniczne,
 • opracowywanie dokumentów zabezpieczeń papierów dłużnych,
 • doradztwo i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, spółek i innych podmiotów w procesie emisji papierów dłużnych (w tym obligacji),
 • doradztwo i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, spółek i innych podmiotów w procesie dokonywania przez nie inwestycji w papiery dłużne (w tym obligacje),
 • doradztwo i reprezentowanie dłużników, wierzycieli oraz podmiotów refinansujących w procesach refinansowania długu,
 • doradztwo i reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli w procesach zmiany dokumentów związanych z długiem, w tym jego zabezpieczeniem.

Prawnicy Kancelarii opracowywali wiele programów emisyjnych oraz dokumentacji emisji obligacji oferowanych publicznie i niepublicznie przez podmioty prywatne. Kancelaria świadczyła doradztwo prawne na rzecz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w zakresie prac nad zmianą ustawy o obligacjach i reprezentowała Stowarzyszenie w procesie legislacyjnym w trakcie konsultacji społecznych.

close menu