Specjalizacje

Rynki Kapitałowe

W ramach Zespołu Rynków Kapitałowych zapewniamy wszechstronną obsługę prawną wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego prowadzących działalność w Polsce. Prawnicy Kancelarii doradzają w tym zakresie zarówno podmiotom profesjonalnym, jak i emitentom papierów wartościowych, niezwiązanym zawodowo z rynkiem kapitałowym. Praktyką w tym zakresie kierują Jarosław Dubiński i Tomasz Masiarz, wspólnicy zarządzający Kancelarii.

Nasi prawnicy pomagają Klientom m.in. w następujących obszarach:

  • emisji papierów wartościowych,
  • sporządzania dokumentów emisyjnych, w tym prospektów emisyjnych,
  • prowadzenia postępowań przed KNF dotyczących m.in.: zatwierdzenia dokumentów emisyjnych i aneksów, zniesienia dematerializacji akcji, nałożenia sankcji administracyjnych,
  • wypełniania obowiązków określonych przepisami Rozporządzenia MAR,
  • wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów,
  • wypełniania obowiązków dot. znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w szczególności w zakresie: notyfikacji zmian stanu posiadania w spółkach publicznych, wezwań do zapisywania się sprzedaż lub zamianę akcji, squeeze out oraz reverse squeeze out.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie regulacji rynku usług finansowych, w tym szczególnie usług o charakterze maklerskim.

Stałymi Klientami Kancelarii są firmy inwestycyjne oraz banki prowadzące działalność maklerską, jak również zagraniczne firmy inwestycyjne, powierzające Kancelarii prowadzenie projektów związanych ze stroną regulacyjną świadczenia usług, a także doradztwo w zakresie bieżących kwestii związanych z ich działalnością. Kancelaria prowadziła szereg projektów dotyczących reorganizacji sposobu wykonywania usług maklerskich w ramach bankowych grup kapitałowych, które miały na celu optymalizację działalności różnych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych z punktu widzenia założonych przez Klientów Kancelarii celów. Część z tych projektów miała charakter pionierski na polskim rynku. Usługi Kancelarii obejmują pomoc prawną w każdym aspekcie związanym z działalnością firm inwestycyjnych wymagającą współpracy lub postępowania prowadzonego z udziałem KNF. W ostatnich latach, w tym także po wdrożeniu w Polsce przepisów Dyrektywy MiFID oraz MiFID II, Kancelaria doprowadziła do uzyskania wielu zezwoleń KNF na prowadzenie działalności maklerskiej. W ostatnim czasie prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny w jednym z trzech największych banków w Polsce w zakresie analizy dostosowania działalności banku do przepisów prawa wdrażających MiFID II.

close menu