Specjalizacje

Fundusze Inwestycyjne

Zespół Kancelarii zajmujący się doradztwem prawnym związanym z problematyką funduszy inwestycyjnych stanowi jeden z największych tego typu zespołów w polskich kancelariach prawniczych. Pracami zespołu kieruje Tomasz Masiarz, Partner Zarządzający Kancelarii.

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalne i największe na rynku polskim doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także funduszy zagranicznych związanych z polskim rynkiem.

W ramach zespołu wykształcona została specjalizacja w ramach poszczególnych zagadnień prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych. Nasi prawnicy brali dotychczas udział w tworzeniu wielu konstrukcji i modeli funkcjonowania o charakterze pionierskim. Szereg rozwiązań wypracowanych na bazie praktyki prawników Kancelarii funkcjonuje obecnie na rynku polskim we wszystkich towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Część z rozwiązań znalazła również odzwierciedlenie we wprowadzonych w Polsce przepisach prawnych. Klienci Kancelarii korzystają z pomocy naszych prawników w każdym aspekcie funkcjonowania na rynku funduszy inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę wielkość zespołu i doświadczenie naszych prawników, jesteśmy w stanie zaproponować w każdym przypadku usługę doradztwa prawnego dostosowaną do indywidualnych wymogów Klienta, o każdym stopniu skomplikowania, w dowolnym projekcie związanym z funduszami inwestycyjnymi.

Nasi prawnicy m.in. reprezentują towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, oraz w postępowaniach, w tym postępowaniach odwoławczych, przed organami administracji, w szczególności przed KNF, we wszystkich rodzajach postępowań, w tym w zakresie uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych, zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Doradzamy również przy wprowadzaniu na rynek polski (notyfikacja) zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Kancelaria aktywnie uczestniczy w pracach ustawodawczych w zakresie zmian przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Z ramienia Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, współtworzyliśmy przepisy prawa regulujące fundamentalne aspekty funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Prawnicy Kancelarii wielokrotnie w sposób aktywny uczestniczyli i uczestniczą w procesie legislacyjnym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Kancelaria brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących wdrożenia w Polsce Dyrektywy UCITS V, Dyrektywy AIFMD oraz Dyrektywy MiFID II, a także stworzenia ram prawnych funkcjonowania funduszy zdefiniowanej daty (PPK).

Prawnicy Kancelarii regularnie są zapraszani i występują na specjalistycznych kursach, szkoleniach i wykładach z zakresu prawa funduszy inwestycyjnych. Tomasz Masiarz, który kieruje praktyką w tym zakresie, prowadzi wykłady na Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu funduszy inwestycyjnych.

Prawnicy Kancelarii zostali wybrani jako współautorzy publikacji uznanej na świecie organizacji Chambers and Partners z siedzibą w Londynie, dotyczącej funduszy inwestycyjnych w ujęciu komparatywnym - Global Practice Guides - Investment Funds 2019 (Q&A). Dotychczas, poza powyższym, ukazały się publikacje autorstwa prawników Kancelarii, dotyczące funduszy inwestycyjnych: dwie publikacje International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds 2019 oraz 2018 wydawanej przez Global Legal Group, oraz Investment Funds (2016) wydana przez Sweet & Maxwell, czołowego brytyjskiego wydawcę specjalizującego się w profesjonalnych publikacjach prawniczych, należącego do grupy Thomson Reuters.

Do szczególnych osiągnięć Kancelarii w zakresie rynku funduszy inwestycyjnych należy doprowadzenie do:

 • utworzenia pierwszego w Polsce, organizowanego zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, zamkniętego funduszu inwestycyjnego,
 • utworzenia pierwszego w Polsce dedykowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • utworzenia pierwszego w Polsce gwarantowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego,
 • utworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogącego dokonywać swoich lokat w nieruchomości,
 • utworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • utworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,
 • utworzenia pierwszego w Polsce funduszu z wydzielonymi subfunduszami,
 • utworzenia pierwszego w Polsce funduszu typu hedgingowego,
 • pierwszego na polskim rynku połączenia funduszy inwestycyjnych otwartych,
 • pierwszego na polskim rynku przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym,
 • utworzenia pierwszego na polskim rynku funduszu podstawowego wraz z funduszami powiązanymi,
 • utworzenia pierwszego w Polsce funduszu inwestycyjnego zamkniętego o konstrukcji implementującej maksymalny możliwy sposób powszechny standard światowy dla funduszy typu private equity w formie spółek komandytowych (Limited Partnership),
 • pierwszego i jedynego na polskim rynku przekształcenia funduszu inwestycyjnego zamkniętego „niepublicznego" w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty,
 • uzyskania pierwszych w Polsce zezwoleń KNF na zlecenie zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
 • pierwszej na polskim rynku notyfikacji działalności polskiego funduszu inwestycyjnego otwartego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga).

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie, jak i nieprzerwany kontakt z problematyką funduszy inwestycyjnych, prawnicy Kancelarii posiadają przekrojową wiedzę na temat wszystkich aspektów funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz aktualnych wymogów urzędu KNF związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. W ostatnim czasie Kancelaria:

 • doradzała przy pierwszej w Polsce emisji certyfikatów inwestycyjnych niepublicznego funduszu inwestycyjnego, rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych przy udziale nowej instytucji „agenta emisji";
 • aktywnie uczestniczyła w procesie legislacyjnym dotyczącym wprowadzenia przepisów regulujących przekształcenie powszechnych towarzystw emerytalnych w towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
 • współpracowała z dziesięcioma instytucjami finansowymi (w tym TFI i PTE) w procesie tworzenia od podstaw struktur związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi, a w ramach tej współpracy Kancelaria opracowywała i konsultowała pełną dokumentację dotyczącą funduszy zdefiniowanej daty, w tym statuty tych funduszy, dokumenty informacyjne i produktowe, a także zapewniła wsparcie na każdym etapie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych;
 • doradzała przy pierwszej na rynku polskim notyfikacji działalności polskiego funduszu inwestycyjnego otwartego (UCITS) na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Wielkiego Księstwa Luksemburga);
 • przeprowadziła pierwszy na polskim rynku projekt publicznego programu obligacji, który został wdrożony przez niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty typu private equity;
 • zakończyła z sukcesem pionierski projekt uzyskania zgody na zawarcie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych w trybie art. 46 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a następnie reprezentowała towarzystwa w wielu kolejnych takich postępowaniach przed KNF.
close menu